Volkswagen T5 California fourmotion

Bewaard in favorieten
Verwijderd uit favorieten
Categorie Compact
Brandstof Diesel
Aantal slaapplaatsen 4 slaapplaatsen
Aantal zitplaatsen met gordel 4 stoelen met gordels

Omschrijving

Deze Volkswagen California T5 is de naam motorhome meer dan waardig.

Deze nieuwe versie van de klassieke T4 Westfalia is een beproefde motorhome en bevat al de voorzieningen nodig voor een geslaagde vakantie. Hij is uitgerust met een krachtige 4x4 TDI (179 PK) en heeft een uitgebreide uitrusting (cruise controle, Radio/CD-speler, airconditioning, ABS, ESP, centrale vergrendeling, parkeer sensoren, ...).

Deuren en ramen zijn voorzien van verduisteringsgordijnen.

Het ingebouwde keukenblok heeft een 2 pits-kookfornuis op campinggas, afwasbak met stromend water en...

De Camper

Volkswagen
Handgeschakeld
Rijbewijs B
4x4
Eerste inschrijving in 2013

Voorzieningen

 • Airco Woonruimte
 • Bed & Linnengoed
 • Campingset (stoelen + tafel)
 • Douche
 • Fietsendrager
 • Gasfles
 • Keuken inventaris
 • Koelkast
 • Luifel
 • Toilet
 • TV
 • TV ontvanger
 • Verwarming
 • Warm water
 • Zonnepaneel
 • Achteruitrijcamera
 • Airco tijdens rijden
 • Cruisecontrol
 • Imperiaal
 • Navigatie
 • Stuurbekrachtiging
 • Trekhaak

Huisregels

 • Roken toegestaan: Nee
 • Huisdieren toegestaan: Nee
 • Buitenland toegestaan: Ja
 • Wintersport toegestaan: Nee
 • Festivals toegestaan: Nee
 • Minimum leeftijd: 23 jaar

De boeking is pas definitief nadat het vereiste voorschot werd betaald aan de verhuurder en vervolgens een “verbintenis tot huren” werd opgemaakt en getekend door de verhuurder. Door de betaling van het voorschot verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden van de verhuurder en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen.

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden “Verbintenis tot huren”. De betaling van de huursom moet als volgt plaats vinden:
Een voorschot van 50% van het totale huurbedrag ter bevestiging van de huur. De verbintenis tot huren wordt aangegaan op het moment van betaling van het voorschot en na bevetiging van de verhuurder middels het document “Verbintenis tot huren”.
Het restant van de huursom is te voldoen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de huurperiode.
De verhuurder moet op de in de “Verbintenis tot huren” genoemde datum over de betaling kunnen beschikken.
Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en), heeft de verhuurder te allen tijde het recht om dan de huurovereenkomst te beëindigen.
Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen de 5 weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd. De betaling van de volledige huursom geldt dan als voorwaarde voor het opstellen van de verbintenis tot huren.

Al de vermelde bedragen zijn inclusief de BTW van 21%.

Het voertuig moet afgehaald worden op de plaats, datum en uur zoals gespecificeerd in de verbintenis tot huren.

Annulering door de huurder moet per aangetekende brief gebeuren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.

Bij annulering door de huurder is de huurder verschuldigd:
tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
tussen 5 en 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
vanaf 2 weken voor de aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
vanaf de aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom
bij weekendverhuur telt vanaf de bevestiging tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.

In geval van annulering tracht de verhuurder naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid verminderd, onder aftrek van € 250,00 administratiekosten en de noodzakelijk gemaakte extra kosten.

Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekje;
Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper.

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingschade.

De huurder verbindt zich er toe het gehuurde materiaal in overeenstemming met zijn bestemming al s een goede huisvader te gebruiken. Bij overhandiging bevindt het voertuig zich in in een perfecte staat, zoniet wordt er tussen beide partijen een inventaris opgemaakt van de opsommingen van onvolmaaktheden. Het voertuig moet in dezelfde staat worden afgeleverd. Eventuele schade ontstaan door toedoen van de huurder zal worden vergoed aan de verhuurder die de herstelling laat uitvoeren en de kosten hiervoor doorrekent aan de huurder.

De huurder mag noch onderverhuren, noch zijn rechten ten opzichte van de verhuurder afstaan.

Zowel bij het afleveren als bij het terug inleveren moet de dieseltank vol zijn. Het verbruik is volledig ten laste van de huurder.

Wanneer de huurder zijn voertuig niet terug inlevert op de voorziene einddatum en uur is hij voor de supplementaire, niet in het contract voorziene dagen een dubbele huurprijs verschuldigd. Een supplementaire dag wordt daarbij al geteld vanaf het eerst uur na het voorziene moment van inleveren.

In geval van een ongeval, brand of diefstal moet de huurder al de nodige formaliteiten vervullen (politie PV laten opmaken, aanrijdingsformulier opstellen, verzekering verwittigen, pechverhelping organiseren...). De huurder brengt ook onmiddellijk de verhuurder op de hoogte . De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend.

In ieder geval moet de huurder zich met de verhuurder in contact stellen voor het oplossen van mechanische defecten. Door de huurder op eigen initiatief en zonder toestemming van de verhuurder herstelde gebreken of reparaties, in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overhandiging door de huurder van de originele gespecificeerde kostennota's, alsmede de overhandiging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overhandigen van de genoemde nota's en of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde kostennota's geschiedt tegen de gemiddelde koers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.

De huurder moet minstens drie jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie B en moet 23 jaar of ouder zijn.

De huurder moet een vaste woonplaats hebben in België.

De huurder mag de laatste 3 jaar niet uit het recht tot sturen ontzegt zijn geweest.

De huurder verbindt er zich toe dat het voertuig enkel zal bestuurd worden door bestuurders die aan hoger vermelde voorwaarden voldoen en dat er nooit meer dan het wettelijk toegestane aantal personen in de camper zullen plaatsnemen. Als bij schadegeval blijkt dat de huurder niet aan bovenvermelde voorwaarden voldaan heeft, kan de verzekeringsmaatschappij op de huurder verhaal uitoefenen.

Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van een dergelijk bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.

Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventuele betaalde huur - en borgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van de camper dan heeft de huurder tevens recht op 10% van de huursom, behoudens het recht op volledige schadevergoeding, behalve als de tekortkoming niet aan de verhuurder is te wijten.

Moest de verhuurder wegens overmacht, op de begindatum het voertuig niet ter beschikking kunnen stellen van de huurder, heeft de huurder geen recht op een schadevergoeding. Voor de niet geleverde dagen, heeft de huurder dan het recht op evenveel dagen volledig gratis tijdens het laag of tussenseizoen. Op basis van beschikbaarheid.

In de huurprijs zijn 250 kilometer per dag inbegrepen. Extra kilometers worden door de verhuurder aangerekend aan 0,35 €/km en opgenomen in de eindafrekening.

De huurder betaalt bij het afsluiten van het contract een waarborg van 1250 euro. Aan het einde van de huurperiode wordt deze waarborg terugbetaald aan de huurder en dit na aftrek van eventuele schadevergoeding voor abnormale slijtage, schade of niet door de verzekering gedekte herstellingen. Deze waarborg wordt ten laatste 7 dagen na terugkomst terugbetaald. Alle nodige verzekering (BA, volledige omnium, glasbraak, rechtsbijstand, pechverhelping Europa, reisbijstand). Met een vrijstelling van 1.250€ per gebeurtenis, hiertoe wordt bij reservatie van de wagen de waarborg van 1.250€ gevraagd.

Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid omdat naar de mening van de overheid de verhuurder een inbreuk heeft gepleegd , al dan niet te kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke- of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.

Verkeersovertredingen in binnen- of buitenland moeten door de huurder worden betaald.

Afwijkingen van het huurcontract en de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door en de huurder zijn overeengekomen.

Het huren van de camper kan alleen persoonlijk door de huurder en de verhuurder worden overeengekomen.

Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurcontract/voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

Bij het in gebruik nemen worden de boordpapieren afgeleverd aan de huurder. Wanneer hij het voortuig in gebruik neemt is dit een bewijs dat hij de documenten heeft ontvangen.

De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
buitenzijde schoon
binnenzijde schoon
volle brandstoftank
lege vuilwatertank
volle schoonwatertank
schone koelkast
De camper moet door de huurder in dezelfde staat worden teruggebracht als waarin hij deze heeft ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door verhuurder gestelde eisen geldt een schoonmaakkost van 40 €/uur, vermeerderd met een administratieve kost van 50 €.

Er mag niet in de camper worden gerookt of geen huisdieren in de camper gehouden. Bij overtreding hiervan wordt minimaal 500 € in rekening gebracht en verrekend met de borg.

Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn kunnen de vervangingskosten in rekening worden gebracht.
Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, of kilometer overschrijding zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen (contant of cheques).

Mocht er zich iets voordoen wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurder moett de huurder direct kontact opnemen, zodat actie kan genomen worden om de nadelen voor de volgende huurder te beperken.

Niet voor wintersportdoeleinden.

een volle diesel -en water -en gastank en alle wagens worden volledig gepoest binnen en buiten afgeleverd, zodat u 100% van uw vakantie kan genieten. Gelieve de wagen volgetankt en proper terug te brengen, indien dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt dit u aan te rekenen.


Verzekeringen

 • Camper verzekering: Inclusief
 • Eigen Risico & Borg: € 1.250
 • Pechhulp: Internationaal
 • Vervangend vervoer: Internationaal

Vanaf € 14,80 per dag verlaag je het eigen risico & de borg naar € 150, af te sluiten in het boekingsproces.


Tarieven

 • Aantal vrije km per week: 1.250 km
 • Kosten per extra km: € 0,35
 • Schoonmaakkosten: € 109
 • Langboek korting
  - Boekingen langer dan 2 weken: 10%
  - Boekingen langer dan 3 weken: 15%

Annulering


Beschikbaarheid

 • Ophalen vanaf: 18:00 uur
 • Retourneren tot: 14:00 uur
 • Minimaal 3 dagen

1 Recensie

Goed voorziene camper, zonder overbodige luxe. Enorme vrijheid. Eerlijke en sympathieke verhuurder. Een hele uitgebreide uitleg voor het vertrek en steeds bereikbaar bij problemen. Juni 2018